Vier vragen voor het waarborgen van de basiskwaliteit

2 mei 2023

Het is belangrijk dat scholen voldoen aan de wettelijke basiskwaliteit die door de overheid is vastgesteld. Dit garandeert een hoog niveau van onderwijs en waarborgt de onderwijskwaliteit voor leerlingen, ouders en de samenleving. Om scholen te helpen bij het verantwoorden van elke deugdelijkheidseis en het concreet en meetbaar maken van hun invulling, zijn er vier vragen die kwaliteitsmedewerkers en andere onderwijsprofessionals kunnen hanteren. Deze vragen zorgen ervoor dat de Onderwijsinspectie de kwaliteit goed kan beoordelen. In deze blog bespreken we deze vier vragen en hoe scholen ze kunnen toepassen om de wettelijke basiskwaliteit te waarborgen.

1 – Welke ambitie heeft de school?

De eerste vraag richt zich op het identificeren van de ambitie van de school. Dit kan gaan om het verbeteren van de onderwijsresultaten, het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen of het versterken van de samenwerking tussen leraren en ouders. Het is belangrijk dat de school een heldere en duidelijke ambitie heeft, die in lijn ligt met de wettelijke basiskwaliteit. Deze ambitie moet breed gedragen worden binnen de school en moet worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen, bijvoorbeeld in het schoolplan.

2 – Wat is het beoogde resultaat?

Na het opstellen van de ambitie, is het belangrijk om het beoogde resultaat vast te stellen. Dit houdt in dat de school concreet moet maken wat zij wil bereiken met de gestelde ambitie. Het beoogde resultaat moet meetbaar en realistisch zijn en in lijn liggen met de wettelijke basiskwaliteit. Dit resultaat dient als richtlijn voor de school om te bepalen welke acties nodig zijn om de ambitie te verwezenlijken.

3 – Welke acties worden gekoppeld aan de ambitie/het doel om het beoogde resultaat te halen?

Met de ambitie en het beoogde resultaat duidelijk in beeld, is het tijd om te kijken naar de acties die nodig zijn om dit te bereiken. De school moet een plan van aanpak opstellen, waarin de stappen staan die ondernomen moeten worden om de ambitie te verwezenlijken. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de beschikbare middelen, zoals tijd, personeel en financiën. Het plan van aanpak dient als een roadmap voor de school om te zorgen dat de acties aansluiten bij de wettelijke basiskwaliteit.

4 – Hoe meet de school of de beoogde ambitie/het doel bereikt is?

Tot slot is het van belang om te meten of de school de beoogde ambitie en het doel heeft bereikt. Dit kan gedaan worden door middel van evaluaties, toetsen en andere meetinstrumenten. Het is van groot belang dat de school regelmatig de voortgang monitort en bijstuurt indien nodig. Dit helpt om te waarborgen dat de school op koers blijft om de wettelijke basiskwaliteit te waarborgen en de gestelde ambities te realiseren. Door het meten van de resultaten en het bijhouden van de voortgang kan de school bovendien verantwoording afleggen aan de Onderwijsinspectie. De school kan aantonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen of aan de slag zijn om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Conclusie

Het waarborgen van de wettelijke basiskwaliteit op scholen is essentieel voor het bieden van goed onderwijs en het behouden van het vertrouwen van leerlingen, ouders en de samenleving. Door het beantwoorden van de vier vragen kunnen kwaliteitsmedewerkers en andere onderwijsprofessionals een heldere en meetbare invulling geven aan de eisen. Dit maakt het mogelijk voor de Onderwijsinspectie om de kwaliteit goed te beoordelen en zorgt ervoor dat scholen hun ambities kunnen verwezenlijken. Door het stellen van duidelijke ambities, het bepalen van meetbare resultaten, het opstellen van een concreet plan van aanpak en het regelmatig monitoren van de voortgang, dragen scholen bij aan het verbeteren van het onderwijs en het waarborgen van de wettelijke basiskwaliteit.

Categorieën: