{  OP 0.3  }

Doelgericht en samenhangend curriculum voor burgerschap

Suggesties voor het invullen van OP 0.3

EIS:

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheid burgerschap een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Burgerschap richt zich ten minste op bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de kennis, houdingen en vaardigheden die daarbij van belang zijn. Dat geldt evenzo voor de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn in de pluriforme democratische samenleving, en de kerndoelen die daaraan gerelateerd zijn.

Ambitie van de school

Onze basisschool heeft de ambitie om een betekenisvol en relevant burgerschapsonderwijs te bieden dat aansluit bij de leefwereld van onze basisschoolleerlingen. We willen een positieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en hen voorbereiden op actief burgerschap in de maatschappij.

Beoogd resultaat

Het concreet meetbare doel is dat aan het einde van de basisschool ten minste 80% van onze basisschoolleerlingen aantoonbare kennis, houdingen en vaardigheden heeft ontwikkeld op het gebied van burgerschap. Hierbij leggen we de nadruk op het bevorderen van basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die relevant zijn voor hun leeftijd. Hierbij zijn de kerndoelen voor het sociale en maatschappelijke domein het uitgangspunt.

Gekoppelde acties

  • Ontwikkeling van een basisschoolgericht curriculum: Ons docententeam zal een doelgericht en samenhangend curriculum ontwerpen dat aansluit bij de belevingswereld van onze basisschoolleerlingen. We zullen lessen en activiteiten op een kindvriendelijke manier presenteren om hen bewust te maken van hun rol als burger in onze samenleving.
  • Integratie van burgerschap in het lesprogramma: Burgerschap zal worden geïntegreerd in verschillende vakken en activiteiten, zodat het een natuurlijk onderdeel wordt van het dagelijkse leren. Bijvoorbeeld, in geschiedenislessen kunnen we de basisprincipes van democratie en rechtstaat bespreken, terwijl we in taallessen communicatie- en samenwerkingsvaardigheden benadrukken.
  • Actieve participatie en betrokkenheid: We moedigen onze basisschoolleerlingen aan om actief deel te nemen aan schoolprojecten en activiteiten die hen in contact brengen met de gemeenschap en maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor leren ze wat het betekent om een verantwoordelijke burger te zijn.
  • Ouderbetrokkenheid: We willen ouders/verzorgers betrekken bij het burgerschapsonderwijs door hen te informeren over de onderwerpen die in de klas worden behandeld, en hen aan te moedigen om thuis met hun kinderen over burgerschapskwesties te praten.
  • Themaweek: We organiseren als basisschool minimaal 1 van onze 5 themaweken in een jaar binnen het thema Burgerschap.
  • Bouwplannen: Voor al onze bouwlagen zullen we specifiek aandacht besteden aan de basisvaardigheid burgerschap in het bouwplan. We gebruiken hiervoor de digitale bouwplan-module in OnSpect.

Meten van het resultaat

Om de voortgang en het succes van ons burgerschapsonderwijs te meten, zullen we verschillende methoden gebruiken:

  • Reflectie en feedback: Leerkrachten zullen regelmatig reflecteren op de lessen en activiteiten om te zien hoe goed ze aansluiten bij de leerlingen en waar eventuele verbeteringen nodig zijn. Ook zullen we feedback van leerlingen verzamelen om te begrijpen hoe zij de lessen ervaren en wat ze hebben geleerd.
  • Beoordeling van leerlingenwerk: We zullen het werk van de leerlingen beoordelen om hun kennis en begrip van burgerschapsthema’s te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van opdrachten, projecten of toetsen die specifiek gericht zijn op burgerschap.
  • Observaties en participatie: Door leerlingen tijdens activiteiten en groepsdiscussies te observeren, kunnen we hun houding ten opzichte van burgerschap en hun mate van betrokkenheid beoordelen.
  • Evaluatie van ouderbetrokkenheid: We zullen de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het burgerschapsonderwijs evalueren aan de hand van hun deelname aan ouderbijeenkomsten, gesprekken en activiteiten die gerelateerd zijn aan het thema.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP0 Basisvaardigheden. De omschrijving van deze standaard is: 'Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer