{  Wat betekent kwaliteitszorg?  }

Kwaliteitszorg is een essentieel onderdeel van het reilen en zeilen binnen het onderwijs, zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs. Wanneer je kwaliteitszorg goed in elkaar steekt, zorgt dit ervoor dat je als school continu streeft naar verbetering en het bieden van het beste onderwijs voor hun leerlingen. In dit artikel gaan we in op wat kwaliteitszorg precies inhoudt, wat het stelsel van kwaliteitszorg voor een school betekent en waar je als school naartoe wilt werken.

Definitie van kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg in het onderwijs richt zich op het bewaken, verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit binnen een school of bestuur. Het is een doorlopend proces van monitoren, analyseren en verantwoorden van de prestaties en het beleid van de school, met als doel om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. Hierbij gaat het niet alleen om het voldoen aan de deugdelijkheidseisen van het waarderingskader, maar om het integreren van kwaliteit in de schoolcultuur en het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen en docenten.

Kwaliteitszorg is dus meer dan alleen het afnemen van enquêtes of inspecties. Het is een kans voor scholen om zichzelf voortdurend te ontwikkelen en te groeien, en zo hun onderwijs nog beter te maken. Door constant te werken aan verbetering en vernieuwing kunnen scholen zich onderscheiden en de kwaliteit van hun onderwijs naar een hoger niveau tillen.

Een ‘stelsel van kwaliteitszorg’ houdt in dat de school een systeem (of systematische werkwijze) opzet en onderhoudt om de kwaliteit van het onderwijs continu te bewaken en te verbeteren. Dit systeem helpt scholen om:

 1. Duidelijke doelen en kwaliteitsstandaarden vast te stellen.
 2. De voortgang en prestaties van leerlingen en docenten te monitoren en te evalueren.
 3. Knelpunten en verbeterpunten te identificeren.
 4. Actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
 5. De betrokkenheid van alle belanghebbenden, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, te waarborgen.
 6. Verantwoording af te leggen aan de onderwijsinspectie en andere externe instanties.

Door deze onderwerpen systematisch aan te pakken blijf je hier zicht op houden binnen je school. Immers, wanneer er nog geen signalen zijn dat iets mis gaat betekent niet dat je mogelijke problemen niet vroegtijdig kunt signaleren. Door deze systematische werkwijze wordt het ook mogelijk om vooruit te kijken en vroegtijdig naar deze punten te handelen. Dit alles om de kwaliteit van je onderwijs de waarborgen.

Doel van kwaliteitszorg

Door actief bezig te zijn met kwaliteitszorg kun je als school werken aan een toekomst waarin:

 1. Leerlingen optimaal kunnen leren en ontwikkelen, met aandacht voor individuele behoeften en talenten.
 2. Docenten en ander personeel voortdurend hun professionaliteit en vaardigheden blijven ontwikkelen.
 3. Ouders betrokken zijn bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen.
 4. Het curriculum aansluit bij de veranderende behoeften van de maatschappij en de arbeidsmarkt.
 5. De school een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving biedt voor alle leerlingen.
 6. De school op een transparante manier verantwoording aflegt over de behaalde resultaten en de kwaliteit van het onderwijs.

Dit zorgt ervoor dat je tijdig problemen signaleert en je als organisatie en individuen kunt blijven ontwikkelen. Wat is er nou mooier dan niet ad hoc brandjes blussen, maar daadwerkelijk werken aan het uitbouwen van een meerjarenvisie? Door het opzetten van een sluitend stelsel van kwaliteitszorg kan het. Meer weten over waar kwaliteitszorg dan allemaal uit bestaat? Lees snel verder.


Onderdeel van
Grip op kwaliteitszorg