Amsterdam start met ‘Onderwijs Ambities Amsterdam’ (OAA) convenant

31 mei 2023

Het Onderwijs Ambities Amsterdam (OAA) convenant is een unieke samenwerking tussen Amsterdamse scholen, kinderopvang en de gemeente, gericht op het waarborgen van de onderwijskwaliteit in de stad. Dit initiatief, dat voor het eerst zoveel partijen binnen één gemeente samenbrengt, is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs in de stad op hetzelfde niveau te brengen.

Gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman en wethouder Sofyan Mbarki (Mbo) hebben namens de gemeente dit convenant ondertekend, dat gericht is op het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de stad, ongeacht hun achtergrond of de buurt waar ze opgroeien. Het Parool kondigde het convenant vandaag (31 mei 2023) aan in een interview met Moorman.

Het convenant komt op een belangrijk moment. Volgens de onderwijswethouder staat het onderwijs onder druk, de leeskwaliteit gaat achteruit en scholen zijn bezig met het blussen van brandjes. Het convenant beoogt deze trend te keren en het Amsterdamse onderwijs op de lange termijn weer op orde te krijgen.

Grote verschillen stadsdelen

Er bestaan grote verschillen tussen de Amsterdamse stadsdelen. Een kwart van het totale lerarentekort zit bijvoorbeeld in Nieuw-West, wat betekent dat kinderen daar minder kans hebben op een leraar voor de klas en dat zij met een achterstand beginnen. Het OAA convenant wil deze ongelijkheden aanpakken door solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid te bevorderen. Dit wordt bereikt door transparantie over de kwaliteit op scholen en door het uitwisselen van succesfactoren en andere belangrijke gegevens. Zo wordt een omgeving van solidariteit en samenwerking bevorderd waarin scholen van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Streefdoel: basiskwaliteit van het onderwijs op alle scholen hetzelfde niveau

De gemeente streeft naar een kwaliteitsverbetering door afspraken te maken over wat wordt gezien als goede kwaliteit, en vervolgens te monitoren en te sturen. Het convenant erkent ook de noodzaak om de basiskwaliteit van de ruim 300 Amsterdamse scholen op hetzelfde niveau te krijgen en dit jaarlijks te monitoren. Ook wordt de informatie-uitwisseling bevorderd om beter in kaart te brengen waar het onderwijs tekortschiet, waardoor schoolbesturen gerichter kunnen sturen.

Moorman wil bereiken dat de ambities voor goed onderwijs nooit worden losgelaten. Het OAA convenant benadrukt dat goed onderwijs een van de meest waardevolle dingen is die we hebben in de samenleving. Het mag niet afhankelijk zijn van waar een kind opgroeit. In plaats daarvan zou de beste school altijd de school om de hoek moeten zijn.

Een van de maatregelen in het convenant is dat alle Amsterdamse kinderen tussen 2 en 4 jaar naar de voorschool of kinderopvang gaan, zodat zij goed voorbereid aan de basisschool beginnen. Dit is een belangrijke stap in de richting van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de stad.

Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in Amsterdam

In een context waarin het onderwijs onder druk staat en de leeskwaliteit achteruitgaat, kan het Onderwijs Ambities Amsterdam convenant een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Amsterdam. Door de krachten te bundelen, kunnen scholen, kinderopvang en de gemeente gezamenlijk werken aan het waarborgen van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in de stad.

Categorieën: