{  OP 0.1  }

Doelgericht en samenhangend curriculum voor Nederlandse taal

Suggesties voor het invullen van OP 0.1

EIS:

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheid Nederlandse taal (mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging) een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Voor Nederlandse taal is de inhoud van het curriculum ten minste dekkend voor de kerndoelen en werkt het toe naar de referentieniveaus. Het curriculum kent een logisch doorlopende opbouw van doelen en bereidt leerlingen voor op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. De uitvoering van het curriculum is herkenbaar in de onderwijspraktijk.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om alle leerlingen een solide basis in de Nederlandse taal te bieden, waarbij we ons richten op mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst, en taalverzorging. We willen dat ons curriculum aansluit bij de diversiteit van onze leerlingenpopulatie en hen voorbereidt op hun toekomst in het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt, en de samenleving. Het curriculum voor de Nederlandse taal is volledig dekkend voor de kerndoelen en werkt systematisch toe naar de referentieniveaus, met een logische opbouw die leerlingen voorbereidt op de volgende leerjaren.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen de Nederlandse taal beheersen op een niveau dat ten minste dekkend is voor de kerndoelen en dat toewerkt naar de referentieniveaus zoals vastgesteld in het Nederlandse onderwijscurriculum. We streven hiervoor voor elke leerling naar een referentieniveau aan het eind van de schoolloopbaan van:

 • vmbo: niveau 2F;
 • havo: niveau 3F;
 • vwo: taal niveau 4F.

Gekoppelde acties

 • Wij ontwikkelen en evalueren regelmatig ons curriculum voor Nederlandse taal, zodat het de kerndoelen volledig dekt en expliciet toewerkt naar de referentieniveaus. Hierbij zorgen we ervoor dat het curriculum aansluit bij de behoeften van onze leerlingenpopulatie. Dit is vastgelegd in ons taalbeleid.
 • Wij organiseren nascholing en professionaliseringsactiviteiten voor onze leerkrachten om hun kennis en vaardigheden in het onderwijzen van Nederlandse taal te verdiepen en te actualiseren. Dit is opgenomen in het scholingsplan.
 • Wij zetten taalspecialisten in die onze leerkrachten ondersteunen bij de implementatie van het curriculum en het aanpakken van uitdagingen in taalonderwijs.
 • Wij ontwikkelen gedifferentieerde lesplannen die rekening houden met de diverse behoeften en niveaus van onze leerlingen, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.
 • Wij bieden extra ondersteuning voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij Nederlandse taal, zoals remedial teaching of taalondersteuningsprogramma’s.
 • Wij zorgen voor een samenhangend curriculum met logische doorlopende leerlijnen voor Nederlandse taal, waarbij de overgang tussen leerjaren en naar het vervolgonderwijs soepel verloopt.
 • Wij betrekken ouders actief bij het taalonderwijs door het organiseren van informatieve sessies, zoals een jaarlijkse sessie over lezen, die de taalvaardigheid van leerlingen bevorderen.
 • Wij monitoren de voortgang van onze leerlingen in hun taalontwikkeling systematisch, zowel formatief als summatief, en gebruiken deze data om ons onderwijs continu te verbeteren.
 • Binnen onze vakwerkplannen verwerken we expliciet bij elke vakgroep hoe we aandacht geven aan de basisvaardigheid Nederlandse taal. De vakgroepen maken daarbij afspraken over de omgang met ‘vaktaal’ en tekstbegrip ten behoeve van het Centraal Examen. Dit doen we in de digitale vakwerkplan-module van OnSpect.

Meten van het resultaat

 • Voortgang van leerlingen wordt systematisch gemonitord door middel van formatieve en summatieve toetsen die aansluiten bij de leerdoelen en referentieniveaus.
 • We analyseren toetsresultaten elke periode om de effectiviteit van het curriculum te evalueren.
 • Feedback van leerlingen en ouders wordt regelmatig verzameld om hun ervaringen in beeld te brengen.
 • Jaarlijkse evaluatie van het curriculum door het docententeam, onder leiding van de sectie Nederlands, om verbeteringen aan te brengen en ervoor te zorgen dat het aansluit bij de veranderende behoeften van onze leerlingen en de maatschappij.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP0 Basisvaardigheden. De omschrijving van deze standaard is: 'Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer