{  Voortgezet Onderwijs  }

Op deze pagina zijn alle standaarden zoals opgenomen in het onderzoekskader Voortgezet Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Klik op een standaard om de bijbehorende eisen te bekijken.

Standaarden waarderingskader vo

OP0 Basisvaardigheden

Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.

OP1 Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

OP4 Onderwijstijd

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken.

OP6 Afsluiting

De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig.

OR1 Resultaten

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij.

VS1 Veiligheid

De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.

VS2 Schoolklimaat

De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties.

SKA1 Visie, Ambitie en doelen

De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan.

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij.

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog.

OWV1 Overige Wettelijke Vereisten

Overige deugdelijkheidseisen zoals vermeld in de onderwijswet- en regelgeving die niet zijn opgenomen in het onderzoekskader.

Over het waarderingskader

Het waarderingskader maakt deel uit van het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. In het waarderingskader wordt aan de hand van verschillende standaarden omschreven wat de Inspectie van het Onderwijs onderzoekt. De volledige onderzoekskaders zijn gepubliceerd op de website van de inspectie.
Lees meer op onderwijsinspectie.nl