Suggesties voor het invullen van OP 0.3

EIS:

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheid burgerschap een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Burgerschap richt zich ten minste op bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de kennis, houdingen en vaardigheden die daarbij van belang zijn. Dat geldt evenzo voor de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn in de pluriforme democratische samenleving, en de kerndoelen die daaraan gerelateerd zijn.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om een inclusief en actief burgerschapsprogramma uit te voeren dat de leerlingen voorbereidt op hun rol als betrokken en verantwoordelijke burgers in de samenleving. We willen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bevorderen en leerlingen de benodigde kennis, houdingen en vaardigheden bijbrengen om actief deel te nemen aan de pluriforme democratische samenleving waarin zij leven.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van ons burgerschapsprogramma is dat elke leerling aan het einde van de schoolperiode beschikt over een goed begrip van democratische waarden en normen, het vermogen om respectvol met diversiteit om te gaan en de vaardigheden om op een constructieve manier deel te nemen aan maatschappelijke vraagstukken. Concreet willen we dat minstens 80% van onze leerlingen aangeeft zich competent te voelen in het uitoefenen van actief burgerschap. Hierbij zijn de kerndoelen voor het sociale en maatschappelijke domein het uitgangspunt.

Gekoppelde acties

  • Curriculumontwikkeling: We zullen ons burgerschapscurriculum zorgvuldig ontwerpen om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de behoeften en interesses van onze leerlingenpopulatie. Hierbij integreren we verschillende vakgebieden en praktijkvoorbeelden om het belang van burgerschap in hun dagelijks leven te benadrukken.
  • Interactieve lessen: We zullen interactieve lessen en groepsdiscussies organiseren om de dialoog tussen leerlingen te bevorderen en hen aan te moedigen om hun ideeën en meningen te delen over actuele maatschappelijke vraagstukken.
  • Buitenschoolse activiteiten: We zullen buitenschoolse activiteiten organiseren, zoals bezoeken aan lokale overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en debatwedstrijden, om de praktische toepassing van burgerschapsvaardigheden te stimuleren.
  • Samenwerking met de gemeenschap: We zullen samenwerken met lokale gemeenschappen en relevante organisaties om onze leerlingen de kans te geven om deel te nemen aan vrijwilligerswerk en maatschappelijke projecten.
  • Vakwerkplannen: Voor al onze vakgroepen zullen we specifiek aandacht besteden aan de basisvaardigheid burgerschap in het vakwerkplan. We gebruiken hiervoor de digitale vakwerkplan-module in OnSpect.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie hebben bereikt en ons doel hebben behaald, zullen we gebruikmaken van diverse evaluatiemethoden:

  • Leerlingenevaluaties: We zullen regelmatig enquêtes afnemen bij leerlingen om hun perceptie van het burgerschapsprogramma, hun betrokkenheid en het gevoel van competentie in actief burgerschap te meten.
  • Toetsen en assessments: We zullen formele toetsen en assessments ontwikkelen om de kennis en begrip van democratische waarden en maatschappelijke vraagstukken bij leerlingen te meten.
  • Observaties en reflecties: Docenten zullen regelmatig leerlingen observeren tijdens interactieve lessen en buitenschoolse activiteiten om te evalueren hoe goed zij de verworven kennis en vaardigheden toepassen.
  • Resultaten van buitenschoolse activiteiten: We zullen de betrokkenheid van leerlingen bij vrijwilligerswerk en maatschappelijke projecten bijhouden en evalueren om de impact van het programma op hun sociale en maatschappelijke competenties te beoordelen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP0 Basisvaardigheden. De omschrijving van deze standaard is: 'Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer