{  OP 0.3  }

Doelgericht en samenhangend curriculum voor burgerschap

Suggesties voor het invullen van OP 0.3

EIS:

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheid burgerschap een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Burgerschap richt zich ten minste op bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de kennis, houdingen en vaardigheden die daarbij van belang zijn. Dat geldt evenzo voor de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn in de pluriforme democratische samenleving, en de kerndoelen die daaraan gerelateerd zijn.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om een inclusief en actief burgerschapsprogramma uit te voeren dat de leerlingen voorbereidt op hun rol als betrokken en verantwoordelijke burgers in de samenleving. We willen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bevorderen en leerlingen de benodigde kennis, houdingen en vaardigheden bijbrengen om actief deel te nemen aan de pluriforme democratische samenleving waarin zij leven.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een leerlingenpopulatie die niet alleen goed geïnformeerd is over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, maar deze waarden ook actief uitdraagt en toepast. Leerlingen beschikken over de sociale en maatschappelijke competenties die hen in staat stellen om constructief bij te dragen aan de samenleving. De doelstellingen voor leerlingen zijn geconcretiseerd in ons burgerschapsplan.

Gekoppelde acties

  • We hebben een vakoverstijgend burgerschapsprogramma ontwikkeld, dat in ons gehele onderwijs is verweven. Hierbij integreren we verschillende vakgebieden en praktijkvoorbeelden om het belang van burgerschap in het dagelijks leven te benadrukken.
  • Elke leerling ontwikkelt een persoonlijk burgerschapsportfolio waarin zij hun ervaringen, reflecties en leerprocessen documenteren gerelateerd aan burgerschapsactiviteiten en -projecten.
  • Docenten worden gestimuleerd om groepsdiscussies te organiseren om de dialoog tussen leerlingen te bevorderen en hen aan te moedigen om hun ideeën en meningen te delen over actuele maatschappelijke vraagstukken.
  • We zoeken in buitenschoolse activiteiten naar een actieve link met ons burgerschapsprogramma, bijvoorbeeld via bezoeken aan (lokale) overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en debatwedstrijden, om de praktische toepassing van burgerschapsvaardigheden te stimuleren.
  • Voor al onze vakgroepen zullen we specifiek aandacht besteden aan de basisvaardigheid burgerschap in het vakwerkplan. We gebruiken hiervoor de digitale vakwerkplan-module in OnSpect.

Meten van het resultaat

  • Leerlingen presenteren de resultaten van hun projecten aan de klas, wat ons in staat stelt hun begrip en vaardigheden te beoordelen.
  • We evalueren de burgerschapsportfolio’s van de leerlingen om hun voortgang en reflectie op hun leerproces in burgerschap te beoordelen.
  • We nemen jaarlijks enquêtes af bij leerlingen om hun perceptie van het burgerschapsprogramma, hun betrokkenheid en het gevoel van competentie in actief burgerschap te meten.
  • Docenten zullen regelmatig leerlingen observeren tijdens interactieve lessen en buitenschoolse activiteiten om te evalueren hoe goed zij de verworven kennis en vaardigheden toepassen.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van het hanteren van een gestandaardiseerd meetinstrument van burgerschapsvaardigheden en volgen de ontwikkeling op dit gebied nauwgezet.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP0 Basisvaardigheden. De omschrijving van deze standaard is: 'Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer