Opmerking: De Onderwijsinspectie heeft aangekondigd de wijze van beoordelen in 2023 te gaan wijzigen.

De kwaliteit van besturen en scholen wordt op de volgende manier beoordeeld en gewaardeerd. Standaarden worden gebruikt als basis voor deze beoordeling. Elke standaard beschrijft de basiskwaliteit op basis van deugdelijkheidseisen en er wordt ook gekeken naar aanvullende ambities. Een beoordeling van Voldoende of Onvoldoende wordt gebaseerd op het voldoen aan de deugdelijkheidseisen en het realiseren van basiskwaliteit. Voor de waardering Goed wordt gekeken naar het bereiken van ambities.

  • Goed: Het bestuur of de school voldoet niet alleen aan de deugdelijkheidseisen, maar overtreft deze ook door het verwezenlijken van ambitieuze doelen.
  • Voldoende: Het bestuur of de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen, waardoor ze de basiskwaliteit realiseren.
  • Onvoldoende: het bestuur of de school voldoet niet aan de deugdelijkheidseisen.

Eindoordeel en -waardering op bestuursniveau

Om de basiskwaliteit op scholen te waarborgen, moet het bestuur in staat zijn om de kwaliteitscyclus uit te voeren volgens de wettelijke eisen van de drie standaarden: Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. Als het bestuur hier niet aan voldoet, resulteert dit in een beoordeling van Onvoldoende op het gebied van deze standaarden. Als het bestuur wel aan de deugdelijkheidseisen voldoet en ambitieuze doelen bereikt, wordt het gebied beoordeeld als Voldoende of Goed.

  • Goed: Twee standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie zijn Goed en de derde is ten minste Voldoende
  • Voldoende: Alle drie de standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie zijn ten minste Voldoende.
  • Onvoldoende: Een of meer standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie is/zijn Onvoldoende

Als het bestuur niet voldoet aan een deugdelijkheidseis met betrekking tot financiële continuïteit of rechtmatigheid, of als de jaarstukken niet op tijd worden ingediend, resulteert dit altijd in een herstelopdracht voor het bestuur. De mate van aanpassing van het oordeel of de waardering voor de desbetreffende standaard binnen het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie hangt af van de ernst van de tekortkoming.

Eindoordeel en -waardering op schoolniveau

  • Goed: Alle standaarden zijn minimaal Voldoende én de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) is Goed, evenals ten minste twee standaarden uit de andere kwaliteitsgebieden van het waarderingskader voor scholen. Alle onderzochte overige wettelijke vereisten worden nageleefd én de financiële continuïteit op bestuursniveau voldoet aan de wettelijke vereisten.
  • Voldoende: De standaarden Resultaten, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Pedagogisch-didactisch handelen en Veiligheid zijn Voldoende, én niet meer dan één andere standaard in de gebieden Onderwijsproces of Veiligheid en schoolklimaat is Onvoldoende.
  • Onvoldoende: De standaard Resultaten of Zicht op ontwikkeling en begeleiding of Pedagogisch-didactisch handelen of Veiligheid is Onvoldoende, óf twee of meer andere standaarden in de gebieden Onderwijsproces en/of Veiligheid en schoolklimaat zijn Onvoldoende
  • Zeer zwak: de standaard Resultaten is Onvoldoende én een of meer van de volgende standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding en/óf Pedagogisch-didactisch handelen en/óf Veiligheid is/zijn Onvoldoende.

De waardering "Goed" is bedoeld om goede kwaliteit op scholen te erkennen en te stimuleren. Het veronderstelt dat deze scholen een brede basiskwaliteit hebben, wat betekent dat ze positieve antwoorden kunnen geven op de kernvragen voor goed onderwijs. Deze kernvragen betreffen het ontvangen van goed onderwijs (Onderwijsproces), het zich veilig voelen (Veiligheid en schoolklimaat) en voldoende leren (Onderwijsresultaten). Het vereist een expertoordeel over de algehele kwaliteit van de school. Dit betekent dat van goede scholen wordt verwacht dat ze aantonen hoe ze hun visie, ambities en doelen in de praktijk realiseren (SKA2), en welke kwaliteit dit oplevert volgens de standaarden voor Onderwijsproces, Veiligheid en schoolklimaat, en Onderwijsresultaten.


Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek