{  Voorbereidingen voor de dag zelf  }

Het voorbereiden van een inspectiebezoek is een belangrijke fase waarin de school de gelegenheid heeft om zichzelf grondig te evalueren en verbeterpunten te identificeren. Een inspectiebezoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de onderwijskwaliteit en het beoordelen of de school voldoet aan de gestelde normen en doelen. Tijdens het inspectiebezoek is het belangrijk om duidelijk te maken dat de docent en de leerling centraal staan, dat er goede keuzes zijn gemaakt en dat alle leerlingen leren en vooruitgang boeken.
Tip: wacht niet tot de inspectie langskomt
Veel van de aanbevelingen op deze pagina zijn niet alleen waardevol ter voorbereiding op een bezoek van de Onderwijsinspectie. Voor een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg adviseren we dat deze zaken altijd op orde zijn.

Belangrijke informatie verkrijgen

De voorbereiding op een inspectiebezoek begint met het verkrijgen van belangrijke informatie. Het is belangrijk om te weten wanneer het bezoek plaatsvindt en wie er op bezoek komt. Een grondige kennis van de dossiers van zowel leerlingen als personeel is essentieel. Zorg ervoor dat er geen losse eindjes meer zijn en analyseer de lesbezoeken die eerder zijn gedaan om een overzicht te krijgen van wat goed gaat en wat verbeterd moet worden.

Analyse van onderwijsresultaten

Een grondige analyse van de onderwijsresultaten van de afgelopen periode is ook van belang. Hierdoor krijgt de school inzicht in de huidige stand van zaken en kan deze informatie worden gebruikt bij het formuleren van verbeterpunten. Het is van belang om tijdens het inspectiebezoek de ambitie breed kenbaar te maken in de school en te laten zien welke stappen er zijn ondernomen sinds het vorige bezoek om aan de verbeterpunten van de inspectie te werken.

Bestuderen van relevante documenten

Een gedegen voorbereiding omvat ook het lezen van relevante documenten, zoals de beleidsdocumenten, het onderzoekskader en recente inspectierapporten van vergelijkbare scholen. Door deze documenten te bestuderen, krijgt de school inzicht in de verwachtingen van de inspectie en kan ze haar eigen processen en prestaties vergelijken met die van andere scholen.

Communicatie met het team

Communicatie met het team over het inspectiebezoek is van groot belang. Het is essentieel om het team op de hoogte te stellen van de aanleiding voor het bezoek en wat er van hen wordt verwacht. Bovendien moet er ruimte zijn voor open communicatie, zodat eventuele onvoorziene omstandigheden, zoals online lessen, wisselingen in docenten of groei/krimp van de school, kunnen worden besproken. Het is belangrijk om te benadrukken welke stappen de school heeft ondernomen tijdens deze omstandigheden en hoe eventuele achterstanden zijn weggewerkt.

Zelfevaluatie

Een zelfevaluatie kan een waardevol instrument zijn in de voorbereiding op het inspectiebezoek. Het stelt de school in staat om snel de sterke punten en ontwikkelpunten zichtbaar te maken. Een externe partij kan worden ingeschakeld om deze evaluatie uit te voeren en een objectief oordeel te geven over de onderwijskwaliteit van de school. De zelfevaluatie richt zich op de huidige onderwijsprestaties in relatie tot de gestelde doelen en normen, en biedt inzicht in de verbeterpunten en hoe deze kunnen worden aangepakt.

Aspecten van de zelfevaluatie

Tijdens de zelfevaluatie is het belangrijk om verschillende aspecten van de school te onderzoeken. De betrokken werkgroep gaat de school in en beantwoordt vragen zoals: worden de kwaliteitsgebieden en bijhorende standaarden uit het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie gewaarborgd? Worden alle leerlingen betrokken bij de lessen met behulp van activerende didactiek? Is er zichtbaar dat alle leerlingen vooruitgang boeken? Is het leerlingvolgsysteem goed op orde en is er bewijs dat de geboden ondersteuning effectief is geweest? Daarnaast worden de recente onderwijsresultaten geanalyseerd en wordt geëvalueerd in hoeverre alle medewerkers zich bewust zijn van hun rol in het realiseren van de visie, doelen en ontwikkelpunten van de school.

Opstellen van het verbeterplan

Op basis van de zelfevaluatie worden de bevindingen samengevat en wordt er een verbeterplan opgesteld. Dit plan beschrijft de huidige onderwijskwaliteit, identificeert de ontwikkel- en verbeterpunten en formuleert doelen om deze punten aan te pakken. Het verbeterplan dient als leidraad voor zowel de bestuurder als de schoolleider bij het onderzoek naar de onderwijskwaliteit samen met de inspecteur. Het is belangrijk om een eerlijk en coherent verhaal te presenteren, waarbij successen worden gedeeld en de uitdagingen en verbeterpunten worden benoemd. Ook worden de pareltjes van de school belicht en breed kenbaar gemaakt.

Voorbereiden met een kwaliteitszorgapplicatie

Wanneer een school gebruikmaakt van een kwaliteitszorgapplicatie zoals OnSpect, is het inspectiebezoek van de onderwijsinspectie altijd 'automatisch' voorbereid. Op elk moment van het schooljaar kan de onderwijsinspectie de school binnenstappen voor een inspectiebezoek. Alle benodigde en verplichte documenten zijn op één plek beschikbaar. De resultaten van een interne of externe audit over elke deugdelijkheidseis zijn zichtbaar en de team-, bouw- en/of vakwerkplannen worden gebruikt om de visie, ambitie en doelen van de school te vertalen naar de lespraktijk. Bovendien kan de inspecteur in de kwaliteitskalender zien aan welke projecten er dit jaar wordt gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en wat de huidige stand van zaken is. De beheerder van de applicatie hoeft alleen maar de inspecteur(s) toegang te geven tot de applicatie.


Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek