{  Stelsel van kwaliteitszorg op orde  }

Een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg is essentieel voor het streven naar continue verbetering en optimale prestaties binnen het bestuur en de school. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen gezamenlijk werken aan het leveren van het beste onderwijs dat voldoet aan de behoeften van leerlingen en de kwaliteitseisen die gesteld worden door de Onderwijsinspectie. Hieronder wordt beschreven hoe een stelsel van kwaliteitszorg eruitziet wanneer het op orde is.

  1. Een heldere visie en ambitieuze doelen: Het stelsel van kwaliteitszorg begint met een sturend beleid dat een visie uitzet voor de lange termijn ontwikkeling van de school of het bestuur. Deze visie gaat verder dan alleen het voldoen aan basiskwaliteitseisen en omvat ook aanvullende ambities. Ambitieuze doelen worden gesteld binnen de thema's waar de school actief op handelt.
  2. Betrokkenheid van alle stakeholders: Een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg omvat de betrokkenheid van alle stakeholders, waaronder schoolleiders, docenten, ondersteunend personeel, ouders, leerlingen en externe partners. Iedereen heeft de mogelijkheid om input te leveren voor de te varen koers en het signaleren van knelpunten die verbetering behoeven.
  3. PDCA-cyclus voor continue verbetering: Het stelsel van kwaliteitszorg maakt gebruik van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) om continue verbetering te bevorderen. Het begint met het opstellen van een plan, gevolgd door de uitvoering ervan. Vervolgens worden de resultaten gecontroleerd en verbeteringen aangebracht. Deze cyclus zorgt voor een cultuur van voortdurende verbetering binnen de organisatie.
  4. Kwaliteitskalender voor overzicht en planning: Een kwaliteitskalender speelt een belangrijke rol in het behouden van overzicht binnen het stelsel van kwaliteitszorg. Deze kalender bevat alle belangrijke deadlines en mijlpalen, zodat betrokkenen op de hoogte zijn van de voortgang en tijdig actie kunnen ondernemen indien nodig. Het is vergelijkbaar met een schooljaarplan waarin alle activiteiten en kwaliteitsprojecten voor het jaar zijn opgenomen.
  5. Inzicht en transparantie voor alle betrokkenen: In een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg hebben alle betrokkenen inzicht in en zijn ze op de hoogte van de doelen, plannen en resultaten. Transparantie wordt gestimuleerd, zodat successen kunnen worden gevierd en gezamenlijke ambities kunnen worden gerealiseerd. Kwaliteitszorg is geen proces van verantwoording, maar een gelegenheid om te vieren wat er is bereikt en om voortdurend te streven naar verbetering. Het is een proces waarbij iedereen betrokken is en bijdraagt aan de gezamenlijke ambities.
  6. Implementatie en verandering: Het implementeren van een stelsel van kwaliteitszorg is een proces dat vandaag kan beginnen. Het vraagt om de bereidheid om veranderingen door te voeren en concrete stappen te nemen om het systeem handen en voeten te geven. Door het volgen van de eerder genoemde stappen, zoals het in kaart brengen van betrokkenen, verzamelen van relevante documenten en het identificeren van de stip op de horizon, kun je starten met het creëren van een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg.

Een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg omvat een heldere visie, ambitieuze doelen, betrokkenheid van alle stakeholders, een PDCA-cyclus voor continue verbetering, een kwaliteitskalender voor overzicht en planning, en inzicht en transparantie voor alle betrokkenen. Het implementeren van een dergelijk systeem vereist inzet en de bereidheid om veranderingen door te voeren. Door het creëren van een cultuur van voortdurende verbetering en het vieren van behaalde successen, kan een stelsel van kwaliteitszorg bijdragen aan de optimale ontwikkeling van het onderwijs en de leerlingen.


Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek