{  VS1 Veiligheid  }

Op deze pagina is de standaard VS1 Veiligheid, zoals opgenomen in het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, opgesplitst in specifieke eisen. Klik op een eis voor suggesties voor de invulling hiervan in het beleid van de school.

Eisen VS1 Veiligheid

VS 1.1

Sociale, fysieke en psychische veiligheid en monitoring veiligheid

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen op school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school. De school monitort dit ten minste jaarlijks met een gestandaardiseerd instrument. Een school is veilig als de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast.

VS 1.2

Veiligheidsbeleid

De school heeft een veiligheidsbeleid beschreven dat bestaat uit een samenhangende set van maatregelen. Het beleid is gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten, en de school voert dat beleid ook uit.

VS 1.3

Verbeteren op basis van resultaten monitoring veiligheid

Als de uitkomsten van de monitoring van de beleving van de veiligheid daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

VS 1.4

Adequaat optreden bij en voorkomen van pesten, agressie en geweld

De school voorkomt, zoveel als mogelijk, (digitaal)pesten, agressie en geweld in elke vorm en treedt zo nodig snel en adequaat op. Dat geldt ook bij uitingen die strijdig zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals discriminatie en onverdraagzaamheid.

VS 1.5

Anti-pestcoördinator

De school heeft een persoon aangesteld die voor ouders en leerlingen het aanspreekpunt is in geval van pesten en die het beleid tegen pesten coördineert.

VS 1.6

Hanteren meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De school hanteert de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast komt de school de verplichtingen na rond het melden, overleggen en aangifte doen van zedenmisdrijven.

Doel VS1 Veiligheid

"De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen."