{  OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding  }

Op deze pagina is de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding, zoals opgenomen in het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, opgesplitst in specifieke eisen. Klik op een eis voor suggesties voor de invulling hiervan in het beleid van de school.

Eisen OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

OP 2.1

Systematisch verzamelen van informatie

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig.

OP 2.2

Informatie over leerlingen duiden, analyseren en gebruiken

De school vergelijkt de informatie met de verwachte ontwikkeling van de leerling, waarbij voor taal en rekenen in ieder geval de referentieniveaus taal en rekenen als uitgangspunt gelden. Dit maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Het stelt de school in staat zorg te dragen voor de ontwikkeling en begeleiding van de leerling. De school heeft daarbij hoge verwachtingen van leerlingen. De school waarborgt daarmee voor leerlingen de ononderbroken ontwikkeling en voortgang daarin en heeft daarbij oog voor de bevordering van gelijke kansen.

OP 2.3

Informeren ouders over voortgang van hun kind

De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.

OP 2.4

Begeleiding en ondersteuning van de leerling

De leerlingen krijgen de begeleiding die zij nodig hebben om het onderwijsprogramma beter te kunnen doorlopen. De school besteedt op een structurele en herkenbare manier aandacht aan het bestrijden van (taal)achterstanden. Wanneer individuele of groepen leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er nodig is om op eventuele achterstanden of voorsprongen in de ontwikkeling van leerlingen in te spelen. De school biedt de begeleiding vervolgens gestructureerd aan. Waar nodig betrekt de school het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties bij de begeleiding van de leerlingen.

OP 2.5

Schoolondersteuningsprofiel

De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden.

OP 2.6

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school (binnen 6 weken) in het ontwikkelingsperspectief vast hoe zij het onderwijs afstemt op de behoefte van de leerling (wordt beschreven in het schoolplan) en registreert het ontwikkelingsperspectief in ROD. De school voert de geplande ondersteuning uit. De inhoud en uitvoering van dit plan wordt minimaal eenmaal per schooljaar met de ouders geëvalueerd.

OP 2.7

Zorgplicht passend onderwijs

De school vervult de zorgplicht passend onderwijs. Wanneer de school de extra ondersteuning voor een leerling niet kan bieden, zoekt de school in samenwerking met ouders en zo nodig het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek.

OP 2.8

Leerling- en onderwijsvolgsysteem

De school gebruikt voor het verzamelen en vastleggen van (toets)informatie een leerling- en onderwijsvolgssysteem.

Doel OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

"De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning."