{  SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog  }

Op deze pagina is de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog, zoals opgenomen in het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, opgesplitst in specifieke eisen. Klik op een eis voor suggesties voor de invulling hiervan in het beleid van de school.

Eisen SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

SKA 3.1

Evaluatie van de doelen en het beleid én informeren van het bestuur hierover

De schoolleiding monitort, evalueert, analyseert en beoordeelt als onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg in hoeverre de doelen en het beleid worden gerealiseerd en informeert het bestuur daarover.

SKA 3.2

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het onderwijs

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

SKA 3.3

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het taalonderwijs

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van taal.

SKA 3.4

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het rekenonderwijs

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van rekenen.

SKA 3.5

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het burgerschapsonderwijs

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van burgerschap.

SKA 3.6

Onderhouden van contacten met vervolgopleidingen

Voor een goede overdracht en om zicht te houden op het vervolgsucces van haar leerlingen, onderhoudt de school contact met de scholen/instellingen waar deze naartoe uitstromen.

SKA 3.7

Organiseren van tegenspraak

De schoolleiding organiseert tegenspraak. Daarvoor gaat zij actief een dialoog aan met in ieder geval ouders, personeel, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) en, wanneer van toepassing, leerlingen, gemeenten en/of (regionale)werkgevers.

SKA 3.8

Informeren van belanghebbenden

De school informeert belanghebbenden minimaal jaarlijks op toegankelijke manier over haar doelen en werkwijze, en over de resultaten die zij heeft behaald.

SKA 3.9

Borgen, bijstellen en/of opstellen van (verbeter)beleid

De schoolleiding analyseert en beoordeelt de uitkomsten van de evaluatie en verwerkt deze wanneer nodig in het (verbeter)beleid, zodat dit bijdraagt aan ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Daarnaast gebruikt de school de uitkomsten van de evaluatie om de sturing te verbeteren. Zij maakt daarbij duidelijk welk effect de inbreng van belanghebbenden heeft op het borgen en bijstellen van het schoolbeleid.

Doel SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

"De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. "