{  SKA1 Visie, Ambitie en doelen  }

Op deze pagina is de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen, zoals opgenomen in het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, opgesplitst in specifieke eisen. Klik op een eis voor suggesties voor de invulling hiervan in het beleid van de school.

Eisen SKA1 Visie, Ambitie en doelen

SKA 1.1

Gedragen visie, ambitie en doelen

De school heeft, als onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg, een gedragen visie, ambities en doelen gericht op goed onderwijs die ervoor zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit is vastgelegd in het schoolplan.

SKA 1.2

Vertaling naar onderwijskundigbeleid

De schoolleiding vertaalt haar visie, ambities en doelen in onderwijskundig beleid en stuurt daarop om de beoogde resultaten te behalen.

SKA 1.3

Realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit en hoe ze de naleving van de wettelijke eisen realiseert.

SKA 1.4

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid taal

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van taal.

SKA 1.5

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid rekenen

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van rekenen.

SKA 1.6

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid burgerschap

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van burgerschap.

SKA 1.7

Visie, ambitie en doelen sluiten aan op die van het bestuur en de kenmerken van de leerlingpopulatie

De schoolleiding sluit met haar visie, ambities en doelen aan op die van haar bestuur en op de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school. Dit doet zij onder meer door aan te geven hoe ze rekening houdt met (taal)achterstanden, de wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap en specifieke leerbehoeften om bij te dragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen.

SKA 1.8

Evaluaties zijn zichtbaar in het onderwijskundig beleid

Resultaten van eerdere evaluaties, interne en externe dialoog zijn zichtbaar in de doelen voor het onderwijskundig beleid.

SKA 1.9

De voorwaarden om de onderwijskundige doelen te bereiken zijn beschreven

De schoolleiding richt de voorwaarden in om de onderwijskundige ambities en doelen te bereiken, waaronder het personeelsbeleid en de organisatie van het onderwijs. Daarbij is de interne verantwoordelijkheidsverdeling duidelijk. De interne verantwoordelijkheidsverdeling is vastgelegd door het bestuur in het managementstatuut.

Doel SKA1 Visie, Ambitie en doelen

"De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. "